Trục chổi, chổi, ruột hơi

Chổi cước

Quy cách: 4'' ; 6'' CHI TIẾT

Trục chổi

Nhận làm theo yêu cầu khách hàng.

Quy cách: 250mm x 600mm  CHI TIẾT

Chổi

Nhận làm theo yêu cầu khách hàng.

Quy cách: 50mm x 600mm x 4mm
                 
                 50mm x 600mm x 4mm CHI TIẾT

Trục hơi

Quy cách: 2"x 8"x 1"... CHI TIẾT

Chổi dừa

Quy cách: 4" ; 6" CHI TIẾT

Trục chổi

Quy cách: 6" ; 4" CHI TIẾT