Nhám bánh xe, nhám chổi, nhám xếp

Nhám carem

Làm theo yêu cầu khách hàng.

Quy cách: 25mm x 25mm

                 30mm x 25mm

                 40mm x 25mm

                 60mm x 25mm CHI TIẾT

Giấy Nhám xếp

Độ hạt từ: 36" ~ 400" CHI TIẾT

Nhám chổi

Độ hạt từ: 100" ~ 400#
CHI TIẾT

Nhám bánh xe

Quy cách: 260mm  x 35mm x 100mm
CHI TIẾT